fbpx

Adres- en facturatiegegevens

Facturatiegegevens :

Studio Apart cvba
Holrakkerstraat 85, 3510 kermt

BTW: BE0429.590.432

Atelier:

Inimini Homemade
Kerkplein 16
3520 Zonhoven

info@iniminihomemade.be

Klik hier voor de huidige openingsuren

Retouradres:

Inimini Homemade
Engstegenseweg 35, 3520 Zonhoven

Algemene voorwaarden

De voorwaarden waarmee je akkoord gaat bij aankoop
A.1 Prijzen b2c:

De prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven, Inimini homemade houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.  Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Inimini Homemade kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van  materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleuren en afmetingen kunnen licht afwijken omdat het een handgemaakt product betreft.

A.2 Prijzen b2b:

De prijzen op onze website zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De btw zal berekend worden in de winkelwagen.

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven, Inimini Homemade houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.  Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Inimini Homemade kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van  materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleuren en afmetingen kunnen licht afwijken omdat het een handgemaakt product betreft.

B.1 Betaling:

De betaalopties kunnen variëren van tijd tot tijd dus worden niet vastgelegd in deze voorwaarden. Alles verloopt via een officiële Payment Gateway Provider, nl. Mollie.

B.2 Betalingstermijn b2b:

De betaaltermijn voor b2b klanten zal steeds meegedeeld worden bij het plaatsen van de bestelling. Door het plaatsten van de bestelling gaat het bedrijf akkoord met deze voorwaarden. De betaalvoorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op de bestelbon van de order.

C. Verzending:

Tijdens het plaatsen van je bestelling kan je naast een een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag, een verzendoptie selecteren.

Wij werken samen met onze verzendpartner Myparcel via Bpost. Je verzending zal aangemaakt worden via het systeem van Myparcel en je ontvangt een traceercode om je aflevering te volgen. Je pakket zal afgeleverd worden door de pakketenservice van B-Post na 1 a 2 werkdagen. Deze verzendtermijn gaan in vanaf het moment dat je van ons de verzendbevestiging hebt ontvangen. Vanaf dan is het pakket in handen van B-post, indien er zich onregelmatigheden (staking, drukte, verlies) voordoen bij b-post kan deze termijn oplopen. Wij zijn bij niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending. Indien er zich een probleem voordoet na verzending gelieve dan eerst contact op te nemen met b-post. U kan daarna ons hiervan ook op de hoogte te brengen, wij bekijken dan hoe we dit probleem voor u kunnen oplossen.

Bestellingen kunnen steeds opgehaald worden in het Atelier van Inimini Homemade. Indien je deze optie selecteert vervallen de verzendingskosten.

Afhalen kan nadat u hiervan een email heeft ontvangen.

Openingsuren atelier: Zaterdag doorlopend open van 11- 17u, andere dagen kan afhalen enkel op afspraak.

D. Communicatie:

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u hiervan steeds een bevestigende email. Bij het verzenden van uw bestelling krijgt u alsnog een mailtje. Controleer ook uw ongewenste email, of neem contact met ons op indien u geen emails over uw bestelling heeft ontvangen.

E. Leveringstermijn:

De levertermijn na het ontvangen van uw betaling is ongeveer een week. Verzendingen gebeuren steeds op maandag- en donderdagmiddag. Voor producten die voor u op maat gemaakt worden of die u aankoopt in nabestelling is de leveringstermijn langer (ca 14dagen). Met nabestelling bedoelen we dat het materiaal wel aanwezig is, maar dat deze juwelen nog gemaakt moeten worden. Bij producten in nabestelling kan de volledige levertermijn van de order oplopen tot 28 dagen.

Opgelet: De leveringstermijn is slechts indicatief, en inimini Homemade probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren, inimini Homemade kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om,

De koper bezorgt aan inimini Homemade het leveringsadres, Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend,

In geval van niet-levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn van onderdelen/materialen) worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen, Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient inimini Homemade de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten, Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Indien u uw bestelling met een snellere termijn wil laten verzenden, neem dan voor het afronden van uw bestelling eerst contact op met ons via email. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen doen en welke de eventuele kosten zijn.

Inimini Homemade is niet aansprakelijk; Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Inimini Homemade alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Inimini Homemade behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is Inimini Homemade gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Inimini Homemade bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c,q, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

F.1 Herroepingsrecht b2C:

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de ongeopende goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Inimini Homemade, Engstegeseweg 35, 3520 Zonhoven.

Daar waar het gaat over sieraden, behouden wij het recht om retourzendingen te weigeren. Bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of wanneer de verpakking is geopend, dit omwille van hygiënische reden. Bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper zal de retourzending worden geweigerd.

Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.

F.2 Herroepingsrecht b2b:

Bij het plaatsten van een order op onze webshop, via mail of aankoopformulier is de verkoop definitief. Het is niet mogelijk om b2b orders te retourneren.

Omruilen van aangekochte artikelen kan enkel na contact en overleg met Inimini Homemade.

Ingeval het bedrijf zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Inimini Homemade, Engstegeseweg 35, 3520 Zonhoven.

Wij behouden het recht om ruilingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.

G. Herstellingen, aanpassingen & onderhoud:

Indien uw juweel een herstelling moet krijgen en u kunt aantonen dat het buiten uw schuld om gebeurd is, dan heeft u een garantie van één maand na ontvangst. Herstellingen zijn dan voor onze rekening, let wel dat u nog over alle onderdelen beschikt.  U dient ons hiervan op de hoogte te brengen samen met een foto via email (info@iniminihomemade.be). U kan het juweel na contact met inimini Homemade binnenbrengen voor herstelling in ons atelier, of naar ons verzenden. Contact via sociale media hiervoor is geen geldig communicatiekanaal.

De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper, en het juweel dient soortgelijk te worden verzonden dan hoe u het heeft aangekregen. Verzend dus geen juwelen in een briefenveloppe of zonder beschermende verpakking. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschaving bij verzending. Bij herstellingen na de periode van 1 maand kunnen kosten in rekening gebracht worden, natuurlijk in overleg met de koper. Ook wanneer door een fout van de koper (verkeerde ringmaat/ lengte/ schijffout/…) een juweel een aanpassing moet ondergaan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Er is geen garantie op de kleur of het verkleuren van metalen onderdelen. Wanneer u een juweel uit koper, messing of sterling zilver heeft aangekocht ontvangt u steeds een kaartje met daarop de richtlijnen rond onderhoud. Verkleuring van onderdelen in koper, messing of zilver kan u zelf perfect poetsen. Meer info over het onderhoud kan je op onze website vinden. In onze webshop kan je een zilverpoetsdoekje of reinigingsvijltje bestellen.

H. Privacybeleid:

Wij hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, wordt dit bij een eventuele afrekening wel gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden binnen inimini Homemade. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Inimini Homemade, Engstegenseweg 35, Zonhoven, of via ons contactformulier. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Inimini Homemade kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.